Job-uri pentru străini

De același autor

Tradiţii de Ignat
Dec 22, 2006 |
0

Locuitorii satelor din imediata apropiere a cetăţilor dacice au învăţat din moşi strămoşi să citească vremea ce va sa vină în...

Dec 15, 2006 |
0

Personal insuficient, salarii care nu se indexează decât o dată pe an cu rata inflaţiei şi bolile profesionale au adus lucrătorii Poştei...

Job-uri pentru strãini
Dec 15, 2006 |
0

Câteva mii de persoane din judeţ au ales calea Occidentului după ce ani de zile au încercat găsirea unei slujbe plătite decent, care să...

Cele mai grele acte de obţinut

I. Obţinerea avizului favorabil - Documentele necesare care trebuie depuse de către angajator persoană juridică, pentru obţinerea avizului în vederea angajării în muncă

 • Dosar de carton cu şină care să aibă înscris numele angajatorului şi datele de identificare ale acestuia;
 • Împuternicire din partea societăţii - angajatorul poate fi reprezentat printr-un salariat încadrat pe durată nedeterminată cu normă întreagă, cu atribuţii de reprezentare a angajatorului în raporturile cu terţii (caz în care împuternicirea trebuie însoţită de copia contractului individual de muncă), printr-o societate de consultanţă juridică sau prin avocat, potrivit legii.
 • Cerere motivată privind necesitatea încadrării în muncă a străinului (cere tip) - Cererea se completează cu antetul societăţii angajatoare şi se tehnoredactează;
 • Actul constitutiv al societăţii comerciale sau, după caz, actul de înfiinţare a persoanei juridice, precum şi certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului, în copie şi în original; Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte că nu s-au operat cereri de înscriere de menţiuni referitoare la existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru săvârşirea de infracţiuni de către asociatul unic sau, după caz, de asociaţi, în legătură cu activitatea pe care o desfăşoară, sau la declararea stării de faliment;
 • Scrisoarea prin care se atestă bonitatea angajatorului, eliberată de banca la care acesta îşi are deschis contul;
 • Certificatul de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială angajatorul îşi are sediul social, privind achitarea la zi a obligaţiilor către bugetul public naţional;
 • Copia procesului-verbal întocmit în urma selecţiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Curriculum vitae al străinului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, care să conţină şi declaraţia pe propria răspundere a acestuia că nu are antecedente penale, că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română
 • Copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului şi, după caz, copia permisului de şedere în România;
 • Copia actului de studii necesar pentru încadrarea în funcţia sau în meseria pentru care se solicită eliberarea permisului de muncă, tradus în limba română şi legalizat de notarul public; diplomele, certificatele şi titlurile ştiinţifice eliberate în străinătate, în sistemul de învăţământ, vor fi însoţite de atestatul de recunoaştere eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu;
 • Copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate, însoţite, după caz, de copia atestatului de recunoaştere a pregătirii profesionale, emis de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;

La depunerea cererii pentru acordarea avizului, angajatorul va prezenta dovada achitării echivalentului în lei a 30 euro, raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii, şi a comisionului de 2% prevăzut de lege. Pe documentele prin care au fost achitate tarifele şi comisioanele pentru eliberarea avizului, unităţile Trezoreriei Statului vor confirma, prin semnătură şi ştampilă, încasarea sumelor respective în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat. Tariful de 30 de euro se achită în contul 20360150, iar comisionul de 2% din valoarea tarifului se achită în contul 20330108, la Trezoreria de reşedinţă a firmei.

II. Obţinerea permisului de muncă - Documentele necesare:

 • Dosar de carton cu şină care să aibă înscris numele angajatorului şi datele de identificare ale acestuia;
 • Împuternicire din partea societăţii - angajatorul poate fi reprezentat printr-un salariat încadrat pe durată nedeterminată cu normă întreagă, cu atribuţii de reprezentare a angajatorului în raporturile cu terţii (caz în care împuternicirea trebuie însoţită de copia contractului individual de muncă), printr-o societate deconsultanţă juridică sau prin avocat, potrivit legii.
 • Cererea străinului pentru eliberarea permisului de muncă;
 • Fişă personală (formular tip);
 • Documentul străinului de trecere a frontierei, valabil, pe care este aplicată viza de lungă şedere pentru angajare în muncă, în original şi în copie;
 • Certificatul de cazier judiciar din ţara de origine ori de domiciliu a străinului ori alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile acelui stat, tradus în limba română şi legalizat de notarul public, din care să rezulte că străinul nu are antecedente penale;
 • Actul medical de atestare a stării de sănătate, eliberat de instituţiile medicale competente, potrivit prevederilor legale, din care să rezulte că străinul este apt pentru a fi încadrat în muncă;
 • Două fotografii tip B.I.